Αντικατάσταση παλαιάς άδειας οδήγησης


(Εκτύπωση) 


 → Αντικατάσταση παλαιάς άδειας οδήγησης

 

Για την αντικατάσταση  της άδειας οδήγησης εφόσον έχει λήξει θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά ,τουλάχιστον ένα μήνα  πριν την λήξει του διπλώματος. Προσοχή καμία βεβαίωση δεν υπέχει θέση άδειας οδήγησης .

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ  Ε.Ε

 

       1.  Για πολίτες με ελληνική ιθαγένεια

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου.

      2.   Για πολίτες με ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους Ε.Ε ή για υπηκόους τρίτης χώρας :

Aδεια διαμονής ή βεβαίωση εγγραφής πολίτη Ε.Ε ή Βεβαίωση Διαμονής Τύπου Α, το Ειδικό Δελτίο Ομογενούς. Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 τουλάχιστον ημέρες ,πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών (καθώς και φωτοτυπία διαβατηρίου).

      3.   Α.Φ.Μ.(Αναφορικά χρειάζεται μόνο ο  αριθμός φορολογικού μητρώου)

      4.   1 έγχρωμη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου για δίπλωμα

      5.   Αίτηση εκτύπωσης και Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση Υπουργείου

      6.  (Γνήσιο υπογραφής από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή π.χ. ΚΕΠ)                        

      7.  Φωτοτυπία ισχύουσας άδειας οδήγησης ή εφόσον έχει λήξει. Την κατεχόμενη άδεια οδήγησης βάσει του π.δ 51 2012    

Παράβολα δημοσίου ταμείου :

          Όλα τα παράβολα πληρώνονται, εφόσον εκτυπωθούν από την εφαρμογή  Taxisnet: e paravolo

Φορέας : Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων Άδειες οδήγησης

Κατηγορία παραβόλου :  Aδεια οδήγησης.

Εκτύπωση εντύπου άδεια οδήγησης (κωδικός 0028) (30€)  

Ο ενδιαφερόμενος  με τον κωδικό του παραβόλου θα πρέπει να πληρώσει το αντίστοιχο  ποσό το e paravolo:

σε οποιαδήποτε τράπεζα (σε κατάστημα τράπεζας ή και στα εναλλακτικά δίκτυα – WEB BANKING και PHONE BANKING) ή ΕΛΤΑ .

Για επαγγελματική άδεια (Φορτηγού C) ή( Λεωφορείου D ) ή( Νταλίκας CE) που δεν ισχύει θα προσκομίζονται δικαιολογητικά ανανέωσης

*Όλα τα δικαιολογητικά επιβαρύνουν τον υποψηφίου