Δίπλωμα Ταξί


 Δίπλωμα Ταξί

 ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΑΞΙ  (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ) απο το 21ο έτος

         1.  Για πολίτες με ελληνική ιθαγένεια

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου.

              Για πολίτες με ιθαγένεια άλλου κράτους Ε.Ε ή για υπηκόους τρίτης χώρας:

Φωτοτυπία: Άδεια διαμονής ή Βεβαίωση εγγραφής πολίτη Ε.Ε ή Βεβαίωση Διαμονής Τύπου Α, το Ειδικό Δελτίο ταυτότητας Ομογενούς .

To άνω έγγραφο θα πρέπει να έχει εκδοθεί 185 τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών, (καθώς και φωτοτυπία διαβατηρίου).

        2.  Α.Φ.Μ. (Αναφορικά χρειάζεται μόνο ο αριθμός φορολογικού μητρώου).

        3.  5 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου για δίπλωμα.

        4.  Παράβολα δημοσίου ταμείου (2η Σελίδα)

        5.  Βιβλιάριο Ασθενείας απαιτούνται και οι εργαστηριακές εξετάσεις : ( Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, ακτινογραφία θώρακος ,καρδιογράφημα)

        6.  Αίτηση εκτύπωσης και Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση Υπουργείου (Γνήσιο υπογραφής από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή π.χ.  ΚΕΠ )

        7.  Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης και να είναι κάτοχος κατηγορίας Β τουλάχιστον 2 χρόνια απο την ημερομηνία έκδοσής της.

        8. α)Eλληνες υπήκοοι : Aπολυτήριο Γυμνάσιου Λυκείου, Απολυτήριο Δημοτικού για γεννημένους εως 31/03/1969 ή αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής του εξωτερικού.

       9. β) Ξένοι υπήκοοι :Κάτοχος Πιστοποίησης Ελληνομάθειας .

      10. Ποινικό Μητρώο (αναζητάτε υπηρεσιακά από Υ.Μ.Ε)

      11. Τρία πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο, ψυχίατρο και παθολόγο συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών . 

Για την έκδοση  των πιστοποιητικών προσκομίζετε  σε κάθε ιατρό: Ταυτότητα , 1 φωτογραφία έγχρωμη , δ'ιπλωμα, βιβλιάριο ασθένειας και τις  εξετάσεις . 

Για την έκδοση του κάθε πιστοποιητικού καταβάλλετε σε κάθε ιατρό που διενεργεί την εξέταση 10€ η απόδειξη των γιατρών είναι απαραίτητη για την κατάθεση των πιστοποιητικών.

 Υποχρεωτικά μαθήματα ΔΕΝ απαιτούνται.

 

 Για την εκτύπωση των παραβολών θα πρέπει να έχετε ταυτότητα και ΑΦΜ

 Όλα τα παράβολα πληρώνονται, εφόσον εκτυπωθούν από την εφαρμογή  Taxisnet: e paravolo

Φορέας :Yποδομών Μεταφορών &Δικτύων / ΕπιβατικεςΟδικες Μεταφορές

Κατηγορία παραβόλουΕιδικες Αδειες Οδηγησης ΕΔΧ αυτοκινητων

Τυπος παραβόλουΈκδοση Ειδικής Άδειας Οδήγησης ΕΔΧ (50€) (2986) | Συμμετοχή στην ειδική γραπτή θεωρητική εξέταση (20€)

Σύνολο 70ευρώ σύν την προμήθεια τράπεζας

Ο ενδιαφερόμενος  με τον κωδικό του παραβόλου θα πρέπει να πληρώσει το αντίστοιχο  ποσό το e paravolo: σε οποιαδήποτε τράπεζα (σε κατάστημα τράπεζας ή και στα εναλλακτικά δίκτυα – WEB BANKING και PHONE BANKING) ή ΕΛΤΑ .