Έκδοση ψηφιακού ταχογράφου


(Εκτύπωση) 

Έκδοση ψηφιακού ταχογράφου  

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ 1η ΕΚΔΟΣΗ –ΑΝΑΝΕΩΣΗ -ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ

 

         1.   Για πολίτες με ελληνική ιθαγένεια

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου.

        2.   Για πολίτες με ιθαγένεια άλλου κράτους Ε.Ε ή για υπηκόους τρίτης χώρας:

Άδεια διαμονής ή Βεβαίωση εγγραφής πολίτη Ε.Ε ή Βεβαίωση Διαμονής Τύπου Α, το Ειδικό Δελτίο ταυτότητας Ομογενούς .     

To άνω έγγραφο θα πρέπει να έχει εκδοθεί 185 τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών, (καθώς και φωτοτυπία διαβατηρίου).

       3.   Α.Φ.Μ. (Αναφορικά χρειάζεται μόνο ο αριθμός φορολογικού μητρώου).

       4.   Φωτοτυπία διπλώματος σε ισχύ

       5.   Παράβολο δημοσίου ταμείου

       6.   Ψηφιακή υπογραφή και ψηφιακή φωτογραφία σε: CD,DVD,USB,FLASH DRINE

       7.    Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση Υπουργείου : Υποχρεωτικά αναφέρονται στην αίτηση : (ο ταχυδρομικός κώδικας κινητό και σταθερό.)

Γνήσιο υπογραφής από οποιαδήποτε  δημόσια αρχή π.χ. ΚΕΠ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

     1. Ανανέωση ο κάτοχος κάρτα ψηφιακού ταχογράφου θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση ανανέωσης της κάρτας 15 ημέρες πριν την λήξη της

ισχύουσας κάρτας καθώς ,φωτοαντίγραφο της κάρτας και παράβολο των 150€.

    2. Απώλεια θα πρέπει να κατατεθούν τα δικαιολογητικά 7 ημέρες  από την απώλεια και παράβολο των 150€.Η αντικατάσταση κάρτας λόγο απώλειας για

δεύτερη φορά ή περισσότερες φορές απαιτεί την καταβολή του διπλάσιου αντίτιμου 300€.

3. Αντικατάσταση ισχύουσας κάρτας που δηλώθηκε ως χαμένη ή κλεμμένη ή ελαττωματική ή λόγο αλλαγής στοιχείων (πχ ονοματεπώνυμο  οδηγού) .

Η νέα κάρτα που θα εκδοθεί θα φέρει την ημερομηνία λήξης της κάρτας που αντικαθιστά. Παράβολο 150€

  Όλα τα παράβολα πληρώνονται, εφόσον εκτυπωθούν από την εφαρμογή  Taxisnet: e-paravolo

Φορέας : Yποδομων Μεταφορών & Δικτύων οδήγησης /κάρτα ψηφιακού ταχογράφου

        Τύπος παραβόλου  :      

        -  1η φορά οδηγού (1η έκδοση, αντικατάσταση ,ανανέωση ,αλλαγή στοιχείων)(κωδικός 0042) 150€

       -  Οδηγού (απώλεια 2η ή επιπλέον ) (κωδικός 0045) 300€

       Αντικατάσταση ελαττωματικής κάρτας ή βλάβη δεν έχει προέλθει από υπαιτιότητα του κατόχου της δεν υπάρχει χρέωση.

 

*Όλα τα δικαιολογητικά επιβαρύνουν τον υποψηφίου