Κατηγορίες διπλωμάτων


(Εκτύπωση)

 

 Κατηγορίες διπλωμάτων

 

1. Δίπλωμα Μοτοσυκλέτας

Κατηγορία ΑΜ

- Μοτοποδήλατα και ελαφρά τετράκυκλα.Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτηση του διπλώματος είναι 16έτος.Απαιτείται έγγραφη συναίνεση του ατόμου που ισχυεί η επιμέλεια.

- Κατηγορία Α1

- Μοτοσικλέτα max 125cm3,11kw max 0,1kw/kg και τρίκυκλα max 15Kw . Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του διπλώματος είναι το 18ο έτος.

- Μηχανοκίνητα τρίκυκλα των οποίων η ισχυς δεν υπερβαίνει τα 15Kw.

- Κατηγορία Α2

- Μοτοσικλέτα max 35 KW ή max  0.2 KW/kg που δεν παρέχονται απο διασκευή άλλης μοτοσυκλέτας, ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθεισας μοτοσυκλέτας. Ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του διπλώματος είναι το 20ο έτος

- Κατηγορία Α

- Μοτοσικλέτα οποιασδήποτε ισχύος και μηχανοκίνητα τρίκυκλα min 15Kw. (Αν ο υποψήφιος είναι κάτοχος Α2 επι διετία η απαιτούμενη ηλικία μειώνεται στα 22έτη). Για τρίκυκλα άνω των 15Kw κατηγορία Α , 22 ετών. 


2. Αυτοκίνητα 

Κατηγορία Β

Επιβατικά max: 3500kg εως 8 επιβάτες + 1 οδηγός, επιτρέπετε ρυμουλκό max : 750kg , και φορτηγά έως 3500 kg μικτού βάρους, με δυνατότητα έλξης έως 750 kg. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος και ισχύει για 15 έτη. Δυνατότητα απόκτησης διπλώματος και για αυτόματο αυτοκίνητο.


3. Κατηγορία C (Φορτηγό) 

Φορτηγά από 3501kg

Φορτηγά από 3501kg έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος κάθε φορτηγού, με δυνατότητα έλξης έως 750kg. Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι Β κατηγορίας τουλάχιστον. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτηση του για την απόκτηση του με Π.Ε.Ι είναι το 18ο έτος και χωρίς Π.Ε.Ι το 21ο έτος. Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή τελευταία ανανέωση.


4. Κατηγορία D (Λεωφορείο)

Λεωφορεία με δυνατότητα έλξης έως 750 kg. Απαραίτητη προϋπόθεση ο υποψήφιος να είναι κάτοχος Β κατηγορίας τουλάχιστον. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 21ο έτος με Π.Ε.Ι και χωρίς Π.Ε.Ι το 24ο έτος .Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την τελευταία ανανέωση.


5. Κατηγορία CE (Νταλίκα)

Φορτηγά από 3501 kg έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού και ρυμουλκούμενου ή επικαθήμενου οριζόμενου από την εκάστοτε νομοθεσία. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι κάτοχος C κατηγορίας φορτηγού. Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την τελευταία ανανέωση. 


6. Κατηγορία DE

Αρθρωτά οχήματα με απεριόριστο βάρος ρυμουλκού. Ό κάτοχος της κατηγορίας CE και της D αποκτούν την κατηγορία χωρίς εξέταση


  * ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (Π.Δ. 51.12012.ΑΡΘ.51) : ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β1, Β, ΚΑΙ ΒΕ ΕΩΣ 15 ΕΤΗ

 * ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (Π.Δ. 51.12012.ΑΡΘ.51) : C, D, CE ΕΩΣ 5 ΕΤΗ

Από την ημέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς ή από την ήμερα της ανανέωσης της και όχι πέραν του 65ου έτους της ηλικίας του κατόχου.

Μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του κατόχου η ισχύς των άδειων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα 3 έτη.