Ανανέωση ΤΑΧΙ


(Εκτύπωση) 


 → Ανανέωση διπλώματος ΤΑΧΙ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΑΞΙ

* Ο κάτοχοι διπλωμάτων πρέπει για την ανανέωση της Ειδικής αδείας Ταξί θα πρέπει  να καταθέσουν τα δικαιολογητικά, τουλάχιστον δυο μήνες πριν την λήξη του διπλώματος. Προσοχή καμία προσωρινή βεβαίωση δεν υπέχει θέση άδειας  οδήγησης .

 

    1.   Για πολίτες με ελληνική ιθαγένεια

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου.

    2.   Για πολίτες με ιθαγένεια άλλου κράτους Ε.Ε ή για υπηκόους τρίτης χώρας:

Άδεια διαμονής ή Βεβαίωση εγγραφής πολίτη Ε.Ε ή Βεβαίωση Διαμονής Τύπου Α, το Ειδικό Δελτίο ταυτότητας Ομογενούς . To άνω έγγραφο θα πρέπει να έχει εκδοθεί 185 τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών, (καθώς και φωτοτυπία διαβατηρίου).

    3.   Α.Φ.Μ. (Αναφορικά χρειάζεται μόνο ο αριθμός φορολογικού μητρώου).

    4.   3  φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου για δίπλωμα.

    5.   Παράβολα δημοσίου ταμείου

    6.   Πρωτότυπη ειδική άδεια Ταξί

( Προσοχή: Εάν έχει λήξει μετά από το εξάμηνο χρειάζεται παράβολο δημοσίου ταμείου 250€ )

  1. Φωτοτυπία ισχύουσας άδειας οδήγησης
  2. Δυο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής.
  3. Για την έκδοση των πιστοποιητικών χρειάζονται : Ταυτότητα , 2 φωτογραφίες έγχρωμες, δίπλωμα, (γυαλιά),βιβλιάριο ασθένειας και στην περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο ασθένειας απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις : (Γενική αίματος σάκχαρο, ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος) .Για την έκδοση του κάθε πιστοποιητικού καταβάλλεται σε κάθε ιατρό που διενεργεί την εξέταση 10€ ή απόδειξη των γιατρών είναι απαραίτητη για την κατάθεση των πιστοποιητικών.
  4. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση Υπουργείου  (Γνήσιο υπογραφής από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή π.χ. ΚΕΠ.)

  Για την εκτύπωση των παραβολών θα πρέπει να έχετε ταυτότητα και ΑΦΜ

     Όλα τα παράβολα πληρώνονται, εφόσον εκτυπωθούν από την  εφαρμογή  Taxisnet: e paravolo

Φορεας:Υποδομών Μεταφορών &Δικτύων /Επιβατικές Οδικές Μεταφορές ,Κατηγορία παραβόλου; Ειδικές Άδειες Οδήγησης ΕΔΧ αυτοκίνητου.

Τύπος παραβόλου :Ανανέωση Ειδικής Άδειας  Οδήγησης ΕΔΧ αυτοκίνητου. κωδικός παραβόλου (2987) (50€)

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  

Εάν έχουν περάσει 6 μήνες από την ημερομηνία λήξης της Ειδικής Αδείας Ταξί εως 5 έτη το παράβολο της ανανέωσης είναι 250€ (κωδικός παραβόλου 2988)

  Εάν το δίπλωμα δεν ισχύει πρέπει πρώτα να γίνει ανανέωση  διπλώματος!