Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)


(Εκτύπωση)

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας

 

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας ( Π.Ε.Ι.) πιστοποιεί οτι ο κάτοχος του έχει την απαιτούμενη αρχική επιμόρφωση (εξετάσεις) ή περιοδική κατάρτιση (σεμινάριο).

Διακρίνεται σε 2 κατηγορίες: 

     1)   ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  Π.Ε.Ι. ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

     α.   C (ΦΟΡΤΗΓΟΥ)  Π.Ε.Ι ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ      

     β.   D (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ) Π.Ε.Ι  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ. ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

    2)    ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (Π.Ε.Ι) ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

(ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)        

   

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Π.Ε.Ι ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

C (ΦΟΡΤΗΓΟΥ) Π.Ε.Ι ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, D (ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ) Π.Ε.Ι ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Για την απόκτηση Π.Ε.Ι. μεταφοράς εμπορευμάτων θα πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας.


  1)  C1, C, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί πριν τις 10/09/2009 και να έχει παρακολουθήσει τα απαιτούμενα μαθήματα (35 ώρες περιοδικής εκπαίδευσης) σε σχολή Π.Ε.Ι.
  2)  D1, D η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί πριν τις 10/09/2008 και να έχει παρακολουθήσει τα απαιτούμενα μαθήματα (35 ώρες περιοδικής εκπαίδευσης) σε σχολή Π.Ε.Ι.
  3)  Ταυτόχρονα : C1,C και D1,D 45 ώρες ( Με βάση την ημερομηνία των παραγραφων 1και 2

  1.  Για πολίτες με ελληνική ιθαγένεια
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου.
Για πολίτες με ιθαγένεια άλλου κράτους Ε.Ε ή για υπηκόους τρίτης χώρας :
Άδεια διαμονής ή Βεβαίωση εγγραφής πολίτη Ε.Ε ή Βεβαίωση Διαμονής Τύπου Α, το Ειδικό Δελτίο ταυτότητας Ομογενούς.
Το ως άνω έγγραφο θα πρέπει να έχει εκδοθεί 185 τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στη Διεθ./νση Μεταφορών και Επικοινωνιών,(καθώς και φωτοτυπία διαβατηρίου).
  2)  Α.Φ.Μ.(Αναφορικά χρειάζεται μόνο ο αριθμός φορολογικού μητρώου)
  3)  Mια (1) φωτογραφία έγχρωμη τύπου διαβατηρίου για δίπλωμα.
  4)  Αίτηση εκτύπωσης και Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση Υπουργείου.
      (Γνήσιο υπογραφής από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή π.χ. ΚΕΠ)
  5)  Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης.

 Παρατήρηση:


Μετά την ημερομηνία λήξης του ΠΕΙ (δηλαδή μετά την παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία απόκτησής του) – το οποίο αποκτήθηκε είτε με εξετάσεις (αρχική χορήγηση), είτε με περιοδική κατάρτιση, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να το ανανεώσει, παρακολουθώντας πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης σε σχολή Π.Ε.Ι. και υποβάλλοντας εκ νέου τα δικαιολογητικά, δεδομένου ότι το Π.Ε.Ι. δεν ανανεώνεται όταν ανανεώνεται η επαγγελματική άδεια οδήγησης. είναι ξεχωριστή διαδικασία.

*Όλα τα δικαιολογητικά επιβαρύνουν τον υποψηφίο

Για την εκτύπωση των παραβολών θα πρέπει να έχετε ταυτότητα και ΑΦΜ Φορέας : Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων Άδειες οδήγησης

Κατηγορία παραβόλου : Άδεια οδήγησης, Εκτύπωση εντύπου άδειας οδήγησης ( κωδικός 0028 ) 30€.

Ο ενδιαφερόμενος με τον κωδικό του παραβόλου θα πρέπει να πληρώσει το αντίστοιχο ποσό το e paravolo: σε οποιαδήποτε τράπεζα (σε κατάστημα τράπεζας ή και στα εναλλακτικά δίκτυα – ΑΤΜ,WEB BANKING και PHONE BANKING) ή ΕΛΤΑ .


(Εκτύπωση)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1) C (Φορτηγού) η οποία κατηγορία έχει εκδοθεί μετά από 10/09/2009
2) D (Λεωφορείου) η οποία η κατηγορία έχει εκδοθεί μετά από 10/09/2008
3) CE(Nταλίκα) & Π.Ε.Ι C (Φορτηγού) ή οποία να έχει εκδοθεί μετά από10/09/2009)

1. Για πολίτες με ελληνική ιθαγένεια
Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου.
Για πολίτες με ιθαγένεια άλλου κράτους Ε.Ε ή για υπηκόους τρίτης χώρας:
Άδεια διαμονής ή Βεβαίωση εγγραφής πολίτη Ε.Ε ή Βεβαίωση Διαμονής Τύπου Α, το Ειδικό Δελτίο ταυτότητας Ομογενούς . To άνω έγγραφο θα πρέπει να έχει εκδοθεί 185 τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών, (καθώς και φωτοτυπία διαβατηρίου).
2. Α.Φ.Μ. (Αναφορικά χρειάζεται μόνο ο αριθμός φορολογικού μητρώου).
3. Δυο (2)φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου για δίπλωμα.
4. Παράβολα δημοσίου ταμείου : ( 2η σελίδα)
5. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης
6. Αίτηση εκτύπωσης και Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση Υπουργείου (Γνήσιο υπογραφής από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή π.χ. ΚΕΠ )
7. Βιβλίο Φορτηγού Π.Ε.Ι ή Λεωφορείου Π.Ε.Ι.

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1) C Φορτηγού προαιρετικά 1:30)
2) D Λεωφορείου προαιρετικά 1:30)
3) CE (Nταλίκα & C Φορτηγό ) 10 ώρες πρακτικών (45΄/ώρα)

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ (90 λεπτά)

Παρατήρηση:
Μετά την ημερομηνία λήξης του ΠΕΙ (δηλαδή μετά την παρέλευση πενταετίας από την ημερομηνία απόκτησής του) – το οποίο αποκτήθηκε είτε με εξετάσεις (αρχική χορήγηση), είτε με περιοδική κατάρτιση, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να το ανανεώσει, παρακολουθώντας πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης σε σχολή Π.Ε.Ι. και υποβάλλοντας εκ νέου τα δικαιολογητικά, δεδομένου ότι το Π.Ε.Ι. δεν ανανεώνεται όταν ανανεώνεται η επαγγελματική άδεια οδήγησης. είναι ξεχωριστή διαδικασία.


                                                                            *Όλα τα δικαιολογητικά επιβαρύνουν τον υποψηφίου

Εξέταση Θεωρίας Π.Ε.Ι


-Η ημερομηνία εξέτασης της θεωρίας ορίζεται συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

- Τρόπος εξέτασης θεωρίας ΠΕΙ :
- Από το ερωτηματολόγιο 60 ερωτήσεις (36 ερωτήσεις σωστές,) <χρονική διάρκεια εξέτασης είναι (170) λεπτά.>
- 2 θέματα από την ανάπτυξη μελέτης των περιπτώσεων
Το κάθε θέμα περίπτωσης βαθμολογείται με 20 μονάδες
Επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει 24 βαθμούς από τη ανάπτυξη μελέτης των τριών περιπτώσεων < χρονική διάρκεια εξέτασης είναι 70 λεπτά>

(Σε περίπτωση απόρριψης, ο υποψήφιος επιβαρύνεται πάλι με παράβολο 20€ και η ημερομηνία επανεξέτασης γίνεται αφού συμπληρωθούν 15 τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες .Όσοι δεν προσέλθουν για οποιοδήποτε λόγο στις θεωρητικές εξετάσεις , έχουν δικαίωμα εξέτασης αφού συμπληρωθούν 14 ημέρες)

Σημείωση :
Θα γίνει αλλαγή στην υλη των εξετάσεων του βιβλίου Π.Ε.Ι .3 θέματα από την ανάπτυξη μελέτης των περιπτώσεων. 90 ερωτήσεις από το ερωτηματολόγιο

Για την εκτύπωση των παραβολών θα πρέπει να έχετε ταυτότητα και ΑΦΜ. Όλα τα παράβολα πληρώνονται, εφόσον εκτυπωθούν από την εφαρμογή Taxisnet: e paravolo

(Εκτύπωση)

Για τις κατηγορίες :

1) C (Φορτηγού) η οποία κατηγορία έχει εκδοθεί μετά από 10/09/2009

2) D (Λεωφορείου) η οποία η κατηγορία έχει εκδοθεί μετά από 10/09/2008 Φορέας :Yποδομών Μεταφορών &Δικτύων /Άδειες οδήγησης Kατηγορία παραβόλου:

Άδεια οδήγησης

1) Θεωρητική εξέταση Π.Ε.Ι C ή D (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο) (Κωδικός 0026) 20

2) Πρακτική εξέταση Π.Ε.Ι (κωδικός 0027) 20

3) Εκτύπωση εντύπου αδείας οδήγησης (κωδικός 0028) 30

Για την κατηγορία :

3) CE(Nταλίκα) & Π.Ε.Ι C (Φορτηγού) ή οποία να έχει εκδοθεί μετά από10/09/2009) Φορέας :Yποδομών Μεταφορών &Δικτύων /Άδειες οδήγησης Κατηγορία παραβόλου: Χαρτόσημο Άδειες οδήγησης

1) Επέκταση ΒΕ,C1,C,D,D1,CIE,CE,D1E,DE (κωδικός 0064) 108,15 Kατηγορία παραβόλου: Άδεια οδήγησης

2) Θεωρητική εξέταση Π.Ε.Ι C ή D ( Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο Π.Ε.Ι )( κωδικός 0026) 20

3) Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς 2038 (15€)

4) Εκτύπωση εντύπου αδείας οδήγησης (κωδικός 0028) 30 Ο ενδιαφερόμενος με τον κωδικό του παραβόλου θα πρέπει να πληρώσει το αντίστοιχο ποσό το e paravolo: σε οποιαδήποτε τράπεζα (σε κατάστημα τράπεζας ή και στα εναλλακτικά δίκτυα – ΑΤΜ,WEB BANKING και PHONE BANKING) ή ΕΛΤΑ .