Απώλεια κάρτας ΤΑΧΙ


(Εκτύπωση) 


 → Απώλεια κάρτας ΤΑΧΙ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή  ΚΛΟΠΗ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΑΞΙ

  • Για πολίτες με ελληνική ιθαγένεια

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου.

  • Για πολίτες με ιθαγένεια άλλου κράτους Ε.Ε ή για υπηκόους τρίτης χώρας:

Άδεια διαμονής ή Βεβαίωση εγγραφής πολίτη Ε.Ε ή Βεβαίωση Διαμονής Τύπου Α, το Ειδικό Δελτίο ταυτότητας Ομογενούς .

To άνω έγγραφο θα πρέπει να έχει εκδοθεί 185 τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών, (καθώς και φωτοτυπία διαβατηρίου).

  • Α.Φ.Μ. (Αναφορικά χρειάζεται μόνο ο αριθμός φορολογικού μητρώου).
  • Φωτοτυπία διπλώματος αυτοκινήτου σε ισχυ.
  • Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση Υπουργείου

 (Γνήσιο υπογραφής από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή π.χ. ΚΕΠ).

  • Υποχρεωτικά Βεβαίωση από την Αστυνομική Αρχή για την απώλεια ή την κλοπή της Ειδικής αδείας ταξί.                              

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν έχει λήξει η ειδική άδεια ταξί.

  • Δυο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο συμβεβλημένους με τις Δ/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. Για την έκδοση των πιστοποιητικών χρειάζονται : Ταυτότητα , 2 φωτογραφίες έγχρωμες, δίπλωμα, (γυαλιά),βιβλιάριο ασθένειας και στην περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο ασθένειας απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις : (Γενική αίματος σάκχαρο, ουρία, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος) .Για την έκδοση του κάθε πιστοποιητικού καταβάλλεται σε κάθε ιατρό που διενεργεί την εξέταση 10€ ή απόδειξη των γιατρών είναι απαραίτητη για την κατάθεση των πιστοποιητικών.
  • Φορεας:Υποδομών Μεταφορών &Δικτύων /Επιβατικές Οδικές Μεταφορές ,Κατηγορία παραβόλου; Ειδικές Άδειες Οδήγησης ΕΔΧ αυτοκίνητου.
  • Τύπος παραβόλου :Ανανέωση Ειδικής Άδειας  Οδήγησης ΕΔΧ αυτοκίνητου. κωδικός παραβόλου (2987) 50€

Για την εκτύπωση των παραβολών θα πρέπει να έχετε ταυτότητα και ΑΦΜ

  Όλα τα παράβολα πληρώνονται, εφόσον εκτυπωθούν από την εφαρμογή  Taxisnet: e paravolo

Φορεας:Υποδομών Μεταφορών &Δικτύων /Επιβατικές Οδικές Μεταφορές ,Κατηγορία παραβόλου; Ειδικές Άδειες Οδήγησης ΕΔΧ αυτοκίνητου.

Τύπος παραβόλου :Ανανέωση Ειδικής Άδειας  Οδήγησης ΕΔΧ αυτοκίνητου. κωδικός παραβόλου (2987) 50€

Εάν έχουν περάσει 6 μήνες από την ημερομηνία λήξης της Ειδικής Αδείας Ταξί εως 5 έτη το παράβολο της ανανέωσης είναι 250€  (κωδικός παραβόλου 2988)

Εάν το δίπλωμα δεν ισχύει (για κατηγορίες C ή C1,D ήD1,CE  πρέπει πρώτα να γίνει ανανέωση διπλώματος!

Προσοχή: Η κατηγορία του διπλώματος Β με κωδικό 113, δεν χρειάζεται  ανανέωση, αλλά αντικατάσταση διπλώματος.