Επιβατικό & Δικυκλο


(Εκτύπωση) 

Κατηγορία επιβατικών και Δικύκλου

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΑΜ
16 ετών
Α1 18 ετών
Α2
20 ετών
Α 24 ετών

Επιβατικά max: 3500kg εως 8 επιβάτες + 1 οδηγός, επιτρέπετε ρυμουλκό max : 750kg , και φορτηγά έως 3500 kg μικτού βάρους, με δυνατότητα έλξης έως 750 kg. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος και ισχύει για 15 έτη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΟΥ (ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΥΤΟ & ΜΟΤΟ)

        1.  Για πολίτες με ελληνική ιθαγένεια

 Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου.

      2.   Για πολίτες με ιθαγένεια άλλου κράτους Ε.Ε ή για υπηκόους τρίτης χώρας :

Άδεια διαμονής ή Βεβαίωση εγγραφής πολίτη Ε.Ε ή Βεβαίωση Διαμονής Τύπου Α, το Ειδικό Δελτίο ταυτότητας Ομογενούς.     

Το ως άνω έγγραφο θα πρέπει να έχει εκδοθεί 185 τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στη Διεθ./νση Μεταφορών και Επικοινωνιών,(καθώς και φωτοτυπία διαβατηρίου).

      3.   Α.Φ.Μ.(Αναφορικά χρειάζεται μόνο ο αριθμός φορολογικού μητρώου).

      4.   6 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου για δίπλωμα.

      5.   Παράβολα δημοσίου ταμείου

        Βιβλιάριο Ασθενείας εάν δεν υπάρχει βιβλιάριο απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις : (Γενική αίματος ,ουρία, σάκχαρο ,ακτινογραφία θώρακος καρδιογράφημα).

      7.  Αίτηση εκτύπωσης και Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση Υπουργείου (Γνήσιο υπογραφής από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή π.χ. ΚΕΠ)

 Δυο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο συμβεβλημένους με τις Δ/σεις Μεταφορών &Επικοινωνιών.

 Για την έκδοση  των πιστοποιητικών προσκομίζετε σε κάθε ιατρό: Tαυτότητα, 1 φωτογραφία έγχρωμη, βιβλιάριο ασθενείας ή εξετάσεις.

Για την έκδοση του κάθε πιστοποιητικού  καταβάλλετε σε κάθε ιατρό που διενεργεί την εξέταση 10 η απόδειξη γιατρών είναι απαραίτητη για την κατάθεση των πιστοποιητικών.

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          -   21 ώρες Θεωρητικών ΑΥΤΟ (45΄/ώρα)

          -  10 ώρες Θεωρητικών ΜΟΤΟ  (45΄/ώρα)

          -  25 ώρες Πρακτικών ΑΥΤΟ (45΄/ώρα)

          -  14 ώρες Πρακτικών ΜΟΤΟ (45΄/ώρα)

          -  Παράσταση ΑΥΤΟ

          -  Παράσταση ΜΟΤΟ

*Όλα τα δικαιολογητικά επιβαρύνουν τον υποψηφίου

 Για την εκτύπωση των παραβόλων θα πρέπει να έχετε ταυτότητα και ΑΦΜ

  Όλα τα παράβολα πληρώνονται, εφόσον εκτυπωθούν από την  εφαρμογή  Taxisnet: e paravolo

 Φορέας : Yποδομων Μεταφορών & Δικτύων οδήγησης 

Κατηγορία παραβόλου : Xαρτόσημο Άδεια οδήγησης

  • Αρχική χορήγηση ΑΜ,Α1,Α2,Α,Β (κωδικός 0061) 18
  • Επέκταση ΑΜ,Α1,Α2,Α,Β (κωδικός 0062) 27.02

      Κατηγορία παραβόλου : Aδεια οδήγησης

  • Αρχική χορήγηση κατηγορίας ΑΜ,Α1,Α2,Α,Β (κωδικός 0021)50
  • Θεωρητική εξέταση (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο (κωδικός 0024) 10
  • α)Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς 2038 (15€)
  • β)Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς 2038 (15€)
  • Εκτύπωση εντύπου αδειας οδήγησης (κωδικός 0028) 30

Ο ενδιαφερόμενος  με τον κωδικό του παραβόλου θα πρέπει να πληρώσει το αντίστοιχο  ποσό το e paravolo: σε οποιαδήποτε τράπεζα (σε κατάστημα τράπεζας ή και στα εναλλακτικά δίκτυα – WEB BANKING και PHONE BANKING) ή ΕΛΤΑ .