ΣΕΣΟ


(Εκτύπωση)

ΣΕΣΟ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΕΣΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΚΑΙ ΜΟΤΟ*

 (Πρώτα γίνεται έλεγχος στο υπουργείο και μετά καταθέτουμε τα παρακάτω δικαιολογητικά)

       1.  Για πολίτες με ελληνική ιθαγένεια

 Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου.

      2.  Για πολίτες με ιθαγένεια άλλου κράτους Ε.Ε ή για υπηκόους τρίτης χώρας :

Άδεια διαμονής ή Βεβαίωση εγγραφής πολίτη Ε.Ε ή Βεβαίωση Διαμονής Τύπου Α, το Ειδικό Δελτίο ταυτότητας Ομογενούς.     

Το ως άνω έγγραφο θα πρέπει να έχει εκδοθεί 185 τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στη Διεθ./νση Μεταφορών και Επικοινωνιών,(καθώς και φωτοτυπία διαβατηρίου).

     3.  Α.Φ.Μ.(Αναφορικά χρειάζεται μόνο ο αριθμός φορολογικού μητρώου).

     4.  2 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου για δίπλωμα.

     5.  Παράβολα δημοσίου ταμείου.

     6.  Αίτηση εκτύπωσης και Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση Υπουργείου (Γνήσιο υπογραφής από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή π.χ. ΚΕΠ)

 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

-   11 ώρες Θεωρητικών + 1 ώρα Υπολογιστής (45΄/ώρα)

     2  ώρες πρακτικών 

-   Παράσταση

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εξετάσεις οδήγησης γίνονται μόνο στην κατηγορία του μεγαλύτερου οχήματος (π.χ. κάτοχος Β και Α κατηγορίας, εξετάζεται στην κατηγορία Β)

*Όλα τα δικαιολογητικά επιβαρύνουν τον υποψηφίου

Για την εκτύπωση των παραβολών θα πρέπει να έχετε ταυτότητα και ΑΦΜ

       Όλα τα παράβολα πληρώνονται, εφόσον εκτυπωθούν από την εφαρμογή  Taxisnet: e paravolo

 

Φορέας :Yποδομών Μεταφορών &Δικτύων /Άδειες οδήγησης

Kατηγορία παραβόλου: Άδεια οδήγησης

1) Θεωρητική εξέταση (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο) (Κωδικός 0024)    (10€)

2) Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς  2038 (15€)

3) Εκτύπωση εντύπου αδείας οδήγησης (κωδικός  0028) (30€)

Ο ενδιαφερόμενος  με τον κωδικό του παραβόλου θα πρέπει να πληρώσει το αντίστοιχο  ποσό το e paravolo:

σε οποιαδήποτε τράπεζα (σε κατάστημα τράπεζας ή και στα εναλλακτικά δίκτυα – WEB BANKING και PHONE BANKING) ή ΕΛΤΑ .